College Time · Dadka Mail · Giddha Boliyan · Nanaan Bharjai · Others

Nanane puuadhe Hatthye

#giddha boli

ਨਨਾਣੇ ਪੁਆੜੇ ਹੱਥੀਏ ,ਰਾਤੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ……

ਨਨਾਣੇ ਪੁਆੜੇ ਹੱਥੀਏ ,ਰਾਤੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ……

Nanane puuadhe hatthye, raati tu manu maar pawayi…….

Nanane puuadhe hatthye, raati tu manu maar pawayi…….

College Time · Giddha Boliyan · Nanaan Bharjai · Others

Guddyia sahelyia

#giddhaboli

ਹਰੇ ਹਰੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ….

ਹਰੇ ਹਰੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ….

ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਆਪਾ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ….

ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਆਪਾ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ….

Hare hare baggha vich ucchyia havelyia…

Hare hare baggha vich ucchyia havelyia…

Nanan te bharjai appa guddyia sahelia …

Nanan te bharjai appa guddyia sahelia …

College Time · Giddha Boliyan · Nanaan Bharjai

Bibi nanane

#giddha boli

ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ….

ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ….

ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ…………

ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ…………

Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg…..

Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg…..

Ni bibi nanane, Lagan gharr nu Bhagg …….

Ni bibi nanane, Lagan gharr nu Bhagg …….