Bibi nanane

#giddha boli

ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ….

ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ….

ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ…………

ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ…………

Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg…..

Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg…..

Ni bibi nanane, Lagan gharr nu Bhagg …….

Ni bibi nanane, Lagan gharr nu Bhagg …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *