Toombi Aar Vajdi    #giddha boliyan

ਤੂੰਬੀ ਆਰ ਵੱਜਦੀ,
ਤੂੰਬੀ ਪਾਰ ਵੱਜਦੀ,
ਜਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਦੋ ਦਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਜਦੀ….
ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਦੋ ਦਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਜਦੀ…..

Copyright © giddhabhangraboliyan.com

Toombi aar vajdi,
Toombi paar vajdi,
Jad teri meri akh ladh gai,
Tan eh toombi do dillan vichkaar vajdi…..
Hun eh toombi do dillan vichkaar vajdi……

#boliyan #viah #marriage #bhangra #music #songs