Latest

Ajj Babeeha Bolo

#giddhaboli Ajj babeeha bolo ਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੁੜੀਏ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਲੂ …… ਤੀਜੀ ਹਾਣਨੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੂ…… ਹੋਈਆ ਕੱਠੀਆਂ ਮੇਲਣਾਂ, ਅੱਜ

Kulfi

#giddhaboli #giddha Tamasha ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ… ਉੱਥੇ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਲਫ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ….. ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਟੂਆ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ …. ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ

Torr majajan di

#giddha boli Torr Majajan Di ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਬੋਚ ਬੋਚ ਪੱਬ ਧਰ ਦੀ…. ਨੀ, ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ, ਲੰਮੀ ਲੰਜੀ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੀ…. ਤੋਰ ਮਜਾਜਣ ਦੀ,